24/3/13

EL TERCER NACIMIENTO DE ULISES [José Docavo Alberti]


[Jueves 14 de marzo]  Hacía un año y tres meses que no lo veía, desde aquella vez cuando entrando en el metropolitano dijo:
  Ayer, un día apacible y cálido era una buena tarde para nuestro encuentro, quedamos en el café Pepe Botella, en la plaza de Malasaña. 
  Poco o mucho teníamos que contarnos salvo asuntos de índole personal que nos unían en común circunstancia y que se aceptan estoicamente mientras disfrutábamos de las atenciones que los gorrones gorriones acostumbran a todos con su presencia hacia las migas de la mesas; el hambre puede más que el miedo. Esta aptitud civilizada define el carácter asentado del pueblo madrileño; detalle que refleja simbiosis y preocupación del medio.
  
  Él en ésta, su obra, supera y sobresale ya la madurez con que es capaz de sorprender, rompiendo la aparente quietud de la gente que viaja sumergida en los túneles de la vida. 
  La charla, el paseo, las palabras con Alberti, son tan amenas que, automáticamente, parece que estuvieras hablando con alguien a quien conoces de toda la vida; hay personas que generan tal confianza que estarías escuchando las historias con que su portentosa imaginación genera para  buenos guiones que  darían para ilustrar libros y, también, "cómics"o tebeos[bd]

Facía un ano e tres meses que non o vía, dende aquela vez cando entrando no metropolitano dixo:
Onte, un día apacibre e caente era unha boa tarde pra o noso encontro, ficamos no café Pepe Botella, na praza de Malasaña.
 Pouco ou moito tiñamos que contarnos salvo asuntos de índole persoal que uníannos  en cumón circunstanza e que se acetan estoicamente mentres gozabamos das atencións que os gorrons gurrions fán a todos coa súa presenza cara ás migallas da mesas; pode máis a fame co medo. Esta aptitude civilizada define o carácter asentado do pobo carpetano; detal que reflexa simbiosis e preocupación do medio. El nesta, a súa obra, supera e sobresae xa a madurez con que é capaz de sorprender, rompendo a aparente quietud da xente que viaxa mergullada nos túneles da vida. A chalra, o barzón, as parolas con Alberti, son tan amenas que, automáticamente, parezme que estiveses falando con alguén a quen coñeces de tuda a vida; hai persoas que xeran confianza tal que estarías escoitando as historias con que a súa portentosa imaxinación xera pra bos guions que darían para ilustrar libros e, tamén, "cómics" ou tebeos[bd]

21/3/13

FUNICULAR...

[Medidas: 42x29´7. Ao meu agasallado amigo Pedro Alves]...Lisboa fai máis de vinte anos
E entón subín nel e camiñei uns pasos 
sobor a cima dunhas rúas empedradas 
Acadando nun muro mirei cara aos lados 
vin a orixe imaxinándoas acimentadas[VdB]

E non voltei...
Y no regresé...


Y entonces subí en él y caminé unos pasos 
sobre la cima de unas calles empedradas
Esperando en un muro miré hacia los lados 
vi su origen imaginándolas cementadas[BdV]

16/3/13

Seudónimos [O guicho ascondido foi unha volta na sorte; o pando]

[Medidas:42x29´7..Ao meu agasallado raúl, músico e compositor]

Só mostrámosnos ante os demais cando
sabemos que eles gardan noso *espazo

Sólo nos mostramos ante los demás cuando
sabemos que ellos guardan nuestro *espacio

*Ceibedade/Libertad

13/3/13

DÉJÀ VU...Otro pie [Outro pé?]

[Medidas: 42x29´7...Ao meu agasallado amigo Carmar]
Xa pasei por eiquí, 
foi unha segunda volta
foi un déjà vu"
Ya pasé por aquí,
fue una segunda vuelta
fue un "déjà vu"...


O tempo aprema e as choivas non cesan, a primaveira está perta
e calzaremos botas estrañas de tanto tempo sen montaña.
Zapatillas escadadoras pra desesperadas rochas ásparas...
O tempo vénse enriba coma unha treboada
de quefaceres que non rematan, tras outras cada hora, día, somana.
O tempo que non cella baixo a campá, baixo tella molla[bd]